Energie

Asociace nezávislých
dodavatelů energií

Připomínky ANDE k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem uplatněné v rámci veřejného konzultačního procesu vyhlášeného 26. srpna 2015 Energetickým regulačním úřadem

1) § 15, odst. 1, písm. c, d

Stávající text:

Navrhovaný text:

Odůvodnění:

Měsíční kapacitu nelze sjednat například na 6 měsíců. Lze sjednat měsíční kapacitu na 6x 1 měsíc. Například lze sjednat měsíční kapacitu na měsíce listopad, prosinec, leden a únor, ale samostatně na každý měsíc. A je možno třeba v prosinci sjednat měsíční kapacitu na leden ve výši nula, čímž dojde prakticky ke zrušení sjednané měsíční kapacity na leden a zůstává zachována kapacita sjednaná na únor. Navrhované znění navozuje dojem, že se jedná o jednu měsíční kapacitu platnou až 11 měsíců. Označený text lze odstranit bez vlivu na princip fungování.

2) § 67, odst. 6 - popis možné situace a upřesnění fungování

Stávající text:

(6) V případě, že provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy neinformuje operátora trhu podle odstavce 5 věty první do čtvrtého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4, operátor trhu na tuto skutečnost provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy upozorní. Pokud provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy ani poté nesplní informační povinnost podle odstavce 5 věty první, ale zaregistruje odběrné místo zákazníka podle odstavce 15, má se za to, že informoval operátora trhu o možnosti rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu.

Navrhovaný text:

(6) V případě, že provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy neinformuje operátora trhu podle odstavce 5 věty první do čtvrtého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4, operátor trhu na tuto skutečnost provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy upozorní. Pokud provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy ani poté nesplní informační povinnost podle odstavce 5 věty první, ale zaregistruje odběrné místo zákazníka podle odstavce 15, má se za to, že informoval operátora trhu o možnosti rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu. Dodat text, jak se OTE zachová, pokud již je OM zaregistrované.

Odůvodnění:

Pokud PDS neinformuje OTE ani po upozornění, a OM je již registrované u OTE – jak se OTE v takovém případě zachová? Podle stávajícího výkladu se zřejmě předpokládá, že se rezervovaná kapacita považuje za sjednanou.

3) § 71 – zjednodušit celý proces, omezit výčet předávaných údajů

Stávající text:

Týká se celého § 71, proto zde neuvádím stávající text.

Navrhovaný text:

(2) Po splnění předpokladů podle odstavce 1 podá nový dodavatel plynu do informačního systému operátora trhu žádost podle odstavce 1, která obsahuje tyto údaje:

Odůvodnění:

Tyto informace nejsou nutné k tomu, aby původní dodavatel mohl plnit zákonnou povinnost.


Navrhovaný text:

(5) Stávající dodavatel plynu může odmítnout žádost podanou podle odstavce 1 pouze z následujících důvodů:

Odůvodnění:

Odstraněné důvody nepovažujeme za relevantní k odmítnutí žádosti.


Navrhovaný text:

(6) V případě akceptace výpovědi a akceptace žádosti podle odstavce 1 stávajícím dodavatelem a uvedení příznaku nejbližší možný termín ukončení smlouvy podle odstavce 2 písm. d) uvede stávající dodavatel plynu datum ukončení smlouvy.

Odůvodnění:

Datum ukončení smlouvy uvede stávající dodavatel i v případě, že nebude uveden tento příznak.


Navrhovaný text:

(8) V případě akceptace výpovědi stávajícím dodavatelem a odmítnutí žádosti z důvodů uvedených v odstavci 5 písm. e), f) uvede stávající dodavatel plynu dále nejbližší možný termín ukončení smlouvy.

(9) V případě neakceptace výpovědi a odmítnutí žádosti z důvodů uvedených v odstavci 5 písm. e), f) nebo g) uvede stávající dodavatel plynu nejbližší možný termín ukončení smlouvy nastávající ne dříve než 5 pracovních dnů po přičtení výpovědní lhůty k datu sdělení informace podle odstavce 4 a výpovědní lhůtu.

(10) V případě odmítnutí žádosti z důvodů uvedených v odstavci 5 písm. h) uvede stávající dodavatel plynu datum počátku a datum konce termínu stanoveného pro doručení výpovědi podle smluvních podmínek nebo energetického zákona14) a nejbližší možné datum ukončení smlouvy.

Odůvodnění:

Důsledek vyjmutí uvedených důvodů k zamítnutí Žádosti.


Navrhovaný text:

(14) V případě přepisu odběrného místa spojené se změnou dodavatele plynu postupují účastníci trhu s plynem přiměřeně podle odstavce 1 až 13 s tím, že nový dodavatel plynu podá do 10:00 hodin patnáctého pracovního dne přede dnem plánovaného ukončení dodávky plynu do odběrného místa, u operátora trhu žádost podle odstavce 1, která obsahuje údaje podle odstavce 2 písm. a) až f). Dále stávající dodavatel plynu informuje operátora trhu o výsledku posouzení této žádosti v případě přepisu odběrného místa spojené se změnou dodavatele plynu do 12:00 hodin čtvrtého pracovního dne od obdržení této žádosti.

Odůvodnění:

Při přepisu se změnou dodavatele je tento proces, navíc v uvedených termínech nerelevantní.

Nový dodavatel má od zákazníka doložen vztah k OM a požaduje zahájení dodávek do OM od konkrétního data bez ohledu na to, jak měl předchozí zákazník uzavřenou smlouvu s jeho dodavatelem plynu (v terminologii § 71 se stávajícím dodavatelem plynu, byť je tento pojem u nového zákazníka zavádějící, protože z pohledu nového zákazníka není a nikdy nebyl „stávající“ dodavatel pro tohoto zákazníka dodavatelem)

4) § 73, odst. 1 – zrušit poslední větu

Stávající text:

(1) Dodavatel plynu podává žádost o přerušení nebo ukončení dodávky plynu u provozovatele distribuční soustavy nejpozději poslední kalendářní den před dnem požadovaného ukončení nebo přerušení dodávky plynu. Dodavatel plynu dále v rámci žádosti o přerušení dodávky plynu uvede, zda v případě neúspěšného přerušení dodávky plynu požaduje po provozovateli distribuční soustavy, aby dne neúspěšného přerušení dodávky plynu zahájil ukončení dodávky plynu v souladu s termíny podle odstavce 3.

Navrhovaný text:

(1) Dodavatel plynu podává žádost o přerušení nebo ukončení dodávky plynu u provozovatele distribuční soustavy nejpozději poslední kalendářní den před dnem požadovaného ukončení nebo přerušení dodávky plynu. Dodavatel plynu dále v rámci žádosti o přerušení dodávky plynu uvede, zda v případě neúspěšného přerušení dodávky plynu požaduje po provozovateli distribuční soustavy, aby dne neúspěšného přerušení dodávky plynu zahájil ukončení dodávky plynu v souladu s termíny podle odstavce 3.

Odůvodnění:

Navrhujeme odstranit označený text, který vychází z předpokladu, že PDS nebude plnit svoji zákonnou povinnost uloženou mu Energetickým zákonem v § 59, odst. 8, písm z:

„Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen:

na základě žádosti obchodníka s plynem nebo výrobce plynu přerušit v případě neoprávněného odběru dodávku plynu“

V Novele EZ platné od 1.1.2016 zůstává text nezměněn.

5) § 73, odst. 3, písm. a b – zrušit konec poslední věty a nahradit textem v souladu s ustanovením odstavce 7

Stávající text:

(3) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu

Navrhovaný text:

(3) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu

Odůvodnění:

Navrhujeme odstranit označený text, který vychází z předpokladu, že PDS nebude plnit svoji zákonnou povinnost uloženou mu Energetickým zákonem v § 59, odst. 8, písm z:

„Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen:

na základě žádosti obchodníka s plynem nebo výrobce plynu přerušit v případě neoprávněného odběru dodávku plynu“

V Novele EZ platné od 1.1.2016 zůstává text nezměněn.

Navíc odstraněný text je diskriminační vůči dodavatelům uplatňujícím žádost o přerušení dodávky plynu proti postupu PDS při zjištění neoprávněné distribuce popsanému v odstavci 7.

Alternativní úpravou textu inspirovanou vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou § 34, odst. 3 by mohlo být:

(3) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu

Zprávy

Deklarace o společném postupu při změně dodavatele

Již v roce 2017 vydala ANDE (Asociace nezávislých dodavatelů energií) Deklaraci o společném postupu při změně dodavatele, tedy přestupu koncových zákazníků mezi jednotlivými obchodníky s elektřinou a plynem. Cílem Deklarace je zabránit situacím, kdy jsou koncoví zákazníci bráni za rukojmí a je jim všemožnými způsoby bráněno v ukončení smlouvy a změně dodavatele. Nyní v roce 2018 bude praktický význam Deklarace posílen uzavřením bilaterálních dohod signatářů Deklarace určující standardy rychlé a pružné elektronické komunikace s dalšími významnými obchodníky s energií v ČR. Deklarace a navazující dohody tak nastavují pravidla, které se signatáři zavazují dodržovat a tím umožní zákazníkům svobodné rozhodování o svém dodavateli. K Deklaraci přistoupilo 15 společností, včetně několika společností, které nejsou členy ANDE. Deklarace je otevřenou záležitostí a doufáme, že počet signatářů vzroste. Užitek z toho budou mít především jejich zákazníci.

Signatáři Deklarace k 5.4.2018: ARMEX ENERGY, a.s., Amper Market, a.s., Brodská plynárenská s.r.o., CONTE spol. s r.o., CORASTA CZ, s.r.o., Dobrá energie s.r.o., Energie pro život s.r.o., Energie na druhou s.r.o., EP ENERGY TRADING, a.s., eYello CZ, k.s., FONERGY s.r.o., Maxim Energy s.r.o., Nano energies, a.s., oaza-energo, a.s., X Energie, s.r.o.

Novým členem ANDE je společnost Brodská plynárenská s.r.o.

Dodavatel plynu a služeb z Havlíčkova Brodu s celorepublikovým působením. Pracujeme s vědomím podpisu etického kodexu ERU. Koncepce společnosti stojí na množství malých odběratelů. Tím docilujeme diverzifikace rizik při nákupu plynu, což nám umožňuje dosahovat úspor, garantovaných zákazníkovi při podpisu smlouvy. Brodská plynárenská staví na dlouhodobém vztahu, dodavatel - zákazník - servis a služby.

Novým členem ANDE je společnost Energy Trading Services s.r.o.

Na energetickém trhu působí v segmentu obchod s elektřinou a plynem. Obchodní model zahrnuje portfolio jak výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů, tak i zákazníků – koncových spotřebitelů elektřiny a plynu z řad firem i domácností. Díky své aktivitě na velkoobchodním trhu může být spolehlivým obchodním partnerem také pro další velké energetické utility, kterým zajišťuje nákupy elektřiny a plynu pro jejich vlastní koncové zákazníky (přebírá odpovědnost za odchylky obchodníků) a sama je činná v oblasti velkoobchodu s elektřinou a zemním plynem. Během dodávek energií klademe důraz na klientovu maximální spokojenost. Zajistíme mu proto i zákaznický servis při řešení běžných provozních požadavků, a to i v případě, že energie neodebírá přímo od nás.

Novým členem ANDE je Nano Energies, a.s.

Moderní česká energetická společnost, která na trhu působí od roku 2008. Prostřednictvím dceřiných společností efektivně a udržitelně obchoduje s elektřinou. Nano Green s. r. o. je prvním dodavatelem elektřiny pocházející výhradně z obnovitelných zdrojů do firem i domácností po celé České republice. Nano Energy Trade s. r. o. se specializuje na obchodování na spotových trzích s elektřinou a vedle České republiky je aktivní také v Belgii, Francii, Holandsku, na Slovensku a ve Spojeném království. Digital Energy Services s. r. o. pak poskytuje chytré řízení energetické soustavy, díky kterému mohou výrobci elektřiny zvyšovat své zisky a odběratelé naopak snižovat náklady. Firma funguje jako tzv. agregátor flexibility na trhu s elektřinou.

Novým členem ANDE je Energie na druhou s.r.o.

Dodavatel elektřiny a plynu pro koncové zákazníky, tedy domácnosti, menší a střední firmy, ale i pro velké průmyslové areály. Základem podnikatelské filozofie jsou nízké ceny, komplexní energetické poradenství a kvalitní zákaznický servis. Energie na druhou se neztotožňuje s politikou podomního prodeje. Energie na druhou zprostředkovává online řešení pomocí robustního software a je seriózním partnerem v oblasti dodávek energií a komplexního energetického poradenství.

Deklarace ANDE

Dne 21. 6. 2017 vydala ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energie Deklaraci o společném postupu v oblasti změny dodavatele, tedy přestupu koncových zákazníků mezi jednotlivými energetickými firmami. Cílem ANDE je prostřednictvím Deklarace zabránit situacím, kdy jsou koncoví zákazníci bráni za rukojmí a je jim všemožnými způsoby bráněno v ukončení smlouvy a změně dodavatele. ANDE tak nastavuje standardy, které se signatáři Deklarace zavazují dodržovat a tím umožní zákazníkům svobodné rozhodování o svém dodavateli. K Deklaraci úvodem přistoupilo 14 společností, včetně několika společností, které nejsou členy ANDE. Deklarace je otevřenou záležitostí a doufáme, že počet signatářů vzroste. Užitek z toho budou mít především jejich zákazníci.

Deklarace je zveřejněna na tomto webu.

ANDE připravuje své členy na nové nařízení GDPR

Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) uspořádala ve spolupráci s advokátní kanceláří bpv BRAUN PARTNERS v polovině března seminář zaměřený na nové evropské nařízení „General Data Protection Regulation“ (Nařízení) související s ochranou osobních údajů, které nabude účinnosti 25.5.2018. Účastníci semináře měli možnost získat konkrétní přehled o povinnostech, které budou v rámci zpracovávání osobních údajů muset nově plnit.

číst dále

Stanovisko ANDE k indikativním cenám plynu

ERÚ na svých stránkách začal zveřejňovat tzv. indikativní ceny plynu, které mají vyjadřovat doporučenou výši komoditní složky ceny plynu. Tedy té složky, která je předmětem volné soutěže na liberalizovaném trhu a která není předmětem regulace. ANDE nebude komentovat technické nedostatky zvoleného postupu, které jsou zřejmé.

číst dále


Novým členem ANDE je od 1. 7. 2016 CONTE spol. s r.o

Působí v oblasti energetiky od roku 1990. Dodávkám plynu se věnuje od roku 2008 a dodávkám elektřiny od letošního června. Společnost CONTE je schopná obsloužit celé spektrum zákazníků od drobných podnikatelů až po velké firmy a nadnárodní korporace. V letošním roce navázala spolupráci se švýcarskou společností AXPO, které zajišťuje obchodní zastoupení v ČR pro dodávky velkým koncovým zákazníkům. Posláním CONTE spol. s r.o. je poskytovat spolehlivé, kvalitní a konkurenceschopné dodávky energie a služeb zákazníkům, které zabezpečujeme vysokým technickým know-how a profesionalitou našich zaměstnanců.

Podvodné praktiky v dodávkách energií veřejnému sektoru

Podvodným praktikám při podomním prodeji včetně podomního prodeje energií se již dostalo mediální pozornosti a zákazníci jsou si již většinou vědomi, že při těchto nabídkách je dobré mít se na pozoru.

číst dále

Oznámení o změnách ve společnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o

Dovolujeme si Vám oznámit, že vzhledem k realizaci projektu přeshraničního sloučení obchodních společností, zaniká ke dni 31. 12. 2015 společnost RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., a jejím právním nástupcem se stává nástupnická společnost RIGHT POWER, a.s., založená a existující podle práva Slovenské republiky.

číst dále

Novým členem se stala Energie pro život

Novým členem ANDE se od 1. 12. 2015 stala společnost Energie pro život. Společnost Energie pro život disponuje zázemím výkonného energetického softwaru v rámci propojené skupiny firem, který jí umožňuje silnou orientaci na lean procesy a nákladovou efektivnost. Jedná se o firmu, která za využití nejmodernějších technologií včetně zákaznické linky a samoobslužného portálu ráda obslouží všechny zákazníky z řad domácností, drobných i větších podnikatelů.

Novým členem se stala Dobrá Energie

Novým členem ANDE se od 1. 12. 2015 stala společnost Dobrá Energie. Dobrá Energie je společností specializující se na dodávky elektřiny a plynu zejména domácnostem, živnostníkům a malým firmám. Kvalitou svých služeb nezaostává za velkými dodavateli a navíc nabízí lidský a osobní přístup odlišný od strojených a neosobních hlasů call center velkých dodavatelů. Samozřejmostí jsou dlouhodobě výhodné ceny elektřiny a plynu.

Novým členem se stala LAMA

Novým členem ANDE se od 1. 11. 2015 stala společnost LAMA energy. LAMA v současnosti zásobuje plynem více než 30 tisíc zákazníků a přibližně stejný počet elektřinou. LAMA je aktivní i na velkoobchodním trhu a má výhodu vlastní těžby plynu v rámci mateřského holdingu.

Novým členem se stala Yello Energy

Novým členem ANDE se od 1. 10. 2015 stala společnost Yello Energy (eYello CZ k.s.). Nabídka Yello Energy pokrývá všechny možnosti využití elektřiny a plynu v domácnostech a u drobných podnikatelů. Yello Energy sází na jednoduchost a cílí na zákazníky, preferující on-line komunikaci především pomocí internetu a zákaznické linky.

Připomínky ANDE k návrhu vyhlášky

Připomínky ANDE k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem uplatněné v rámci veřejného konzultačního procesu vyhlášeného 26. srpna 2015 Energetickým regulačním úřadem

číst dále

ANDE má nového člena – EP ENERGY TRADING

Do Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) vstoupil nový významný člen. EP ENERGY TRADING (EPET), součást energetického holdingu Daniela Křetínského, posílí ANDE zejména svými zkušenostmi z velkoobchodního trhu, kde patří k největším hráčům. Několik desítek tisíc odběratelů má ale EPET i na retailovém trhu a netají se svými ambicemi dále růst.

číst dále

ANDE má výkonného ředitele a 2 nové členy

Dne 23. července 2015 se uskutečnila valná hromada Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Klíčová témata valné hromady byla volba výkonného ředitele a aktualizace stanov s tím související.

číst dále

ANDE: Novela „Energetického zákona“ by zhoršila postavení domácností

Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) zaslala Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) připomínky k návrhu novely Energetického zákona. Sdruženým společnostem vadí zejména změny, které jednoznačně zhoršují postavení domácností. Členové ANDE proto oslovili ERÚ jako účastníka meziresortního připomínkového řízení s návrhy, které podle nich mohou napravit některé navrhované pasáže. Připomínky je možné na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) uplatnit do 11. července 2014.

číst dále

ANDE: Češi nevěří v levnější elektřinu, kupují úsporné spotřebiče

Praha, 16. dubna 2014 – Většina Čechů nevěří, že by elektřina mohla být v následujících deseti letech levnější. Více než polovina z nich se domnívá, že za ni naopak zaplatí víc. Tomu, že za deset let bude elektřina levnější než dnes, věří pouze desetina dotázaných. Pro snížení výdajů za elektřinu pak chtějí Češi především investovat do energetických úspor, případně zvažují změnu svého dodavatele. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE).

číst dále

ANDE: Doporučuje chránit zákazníka a vybírat poplatky za obnovitelné zdroje

Praha, 16. ledna 2014 – Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) doporučuje obchodníkům i nadále vybírat poplatky za obnovitelné zdroje. Asociace považuje za klíčové, aby byl v době právní nejistoty ochráněn především zákazník před rizikem následného doúčtování poplatků za obnovitelné zdroje.

číst dále

Asociace nezávislých dodavatelů energií: Chceme pokračovat v liberalizaci trhu

Praha, 30. října 2013 – Odstraňování překážek pro fungování liberalizovaného trhu s energiemi a zkvalitnění služeb pro zákazníky – to jsou jedny z hlavních cílů nově vzniklé Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Asociaci založilo deset nezávislých dodavatelů energií, kteří mají s celkovým počtem několika stovek tisíc zákazníků významný podíl na trhu.

číst dále